Regulamin Sklepu Internetowego

Ta zaktualizowana wersja naszego regulaminu obowiązuje od 1 października 2020 r.

Sklep internetowy supergniazdka.pl działający pod adresem http://supergniazdka.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem internetowym”, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, jest prowadzony przez

„DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 502 ) przy ul. Zielonej nr 9A

Tel.: ( 32 ) 214 17 91; Fax: ( 32 ) 214 17 91.; E – mail: sklep@supergniazdka.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652 – 000 – 71 – 06 i numer REGON: 003466561, zwaną w dalszej treści Regulaminu, „Spółką”.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.

I. Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego

 1. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 1. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie oraz modyfikację danych Zamówienia takich jak w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług a w szczególności zawierania Umów sprzedaży z Klientami drogą elektroniczną w ramach prowadzonego przez Spółkę, Sklepu internetowego;

 1. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://supergniazdka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 1. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z cenami oraz opisem i informacjami na temat Towaru;

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Klientem a Spółką, z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i ilość Towarów, adres i sposób dostawy, sposób płatności. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (logiem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym m.in. informacje o złożonych Zamówieniach.

 1. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego umożliwiający Klientowi utworzenie Konta. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Klienta jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od jego uznania.

 1. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (np. papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, twarde dyski komputerów lub poczta elektroniczna).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://supergniazdka.pl .

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1422).

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego,

 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

 1. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://supergniazdka.pl.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany na stronach internetowych Sklepu internetowego katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 1. Wszystkie Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 1. Prezentowane na stronie internetowej http://supergniazdka.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego i obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

 1. W przypadku prowadzenia za pośrednictwem Sklepu akcji promocyjnej (np. sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży) – szczegółowe warunki takiej akcji mogą być określone w ramach odrębnego regulaminu. W razie, gdy regulaminu takiego nie przyjęto – przyjmuje się, iż do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzanych przez Sklep internetowy Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów Towarów objętych tymi formami sprzedaży.

 1. Do każdej Umowy sprzedaży Towarów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury Vat.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 1. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Spółkę faktur, o których mowa w pkt. II 8 powyżej, a także ew. faktur korygujących - w formie elektronicznej. W związku z tym, Spółka będzie wystawiać faktury i faktury korygujące jako pliki .pdf , a następnie przesyłać owe pliki Klientowi z adresu poczty elektronicznej Spółki domus@domus.info.pl na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub podany w ramach Konta.

 1. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w pkt II 10 powyżej, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Spółka wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Klientowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 1. W przypadku wystawienia faktury korygującej przez Spółkę – Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Spółce jej otrzymania.

 1. W przypadku braku wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w pkt. II 12 powyżej - wystawienie i doręczenie przez Spółkę faktury korygującej na zasadach określonych Regulaminem w połączeniu z dokonaniem rozliczeń odpowiadających treści faktury korygującej (w tym zwłaszcza: zaksięgowaniem dodatkowej wpłaty lub zwrotem nadpłaty przez Spółkę) może zostać uznane przez Spółkę za dowód, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

14. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. Przeglądarka internetowa

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

III. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 1. Klient ma możliwość założenia własnego Konta w Sklepie internetowym. Posiadanie własnego Konta umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie etapu związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy Klienta. Zarejestrowane Konto pozwala również na dostęp do historii swoich zamówień, edycji podanych danych, łatwego zarządzania prywatnością itd. . Założenie Konta przez Klienta jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 1. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://supergniazdka.pl lub poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@supergniazdka.pl . Klient, za pośrednictwem strony internetowej, składa Zamówienie wskazując na Towar którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i sposobu płatności, oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez wybór plecenia „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Wybór polecenia „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” jest tożsamy ze złożeniem Zamówienia.

 1. W Koszyku, Klient wskazuje:

 1. zamawiane Towary,

 1. adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury Vat,

 1. sposób dostawy,

 1. sposób płatności.

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 1. Przed wysłaniem Zamówienia tj. przed wyborem polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych ( np. imię i nazwisko, adres, adres do dostawy, forma płatności, asortyment i ilość zamawianych Towarów ).

 1. Zamówienia składane w postaci e-mailowej wymagają wykonania przez Klienta następujących czynności:

a) e-mail prosimy zatytułować: „zamówienie”,

b) w treści e-maila należy wpisać:

  • zamawiany Towar i jego numer katalogowy (o ile występuje),

  • ustaloną z pracownikiem Sklepu internetowego cenę Towaru,

  • dane Klienta (imię i nazwisko, adres),

  • telefoniczny numer kontaktowy (opcjonalnie),

  • jeżeli ma zostać wystawiona faktura Vat, należy podać dane do faktury Vat,

  • adres miejsca dostawy,

  • sposób dostawy,

  • sposób płatności.

 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia – Spółka kolejno:

 1. przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (Zamówienia).

 2. Przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację, czy akceptuje złożone Zamówienie („POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”). Przyczyną odmowy realizacji może być w szczególności brak Towaru na stanie itd.

 1. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Spółkę (w rozumieniu pkt. III 8 lit. b powyżej), co oznacza, że z tą chwilą Umowa sprzedaży staje się prawnie skuteczna.

 1. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.

 1. W przypadku braku w magazynie Sklepu internetowego zamówionego Towaru , w tym także, jeśli zakup Towarów od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, który nastąpił po potwierdzeniu Zamówienia Klienta przez Spółkę, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia (w zakresie dotyczącym Towarów niedostępnych). Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry ( przedpłata ) – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę , w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże nie później niż w terminie 30 ( trzydzieści ) dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. W przypadku Towarów, które na stronie internetowej Sklepu internetowego oznaczone zostały jako dostępne „Na zamówienie” (to jest takich Towarów których termin realizacji dostawy jest uzależniony od dostępności Towaru u producenta lub dystrybutora), Spółka indywidualnie z Klientem ustali termin dostawy.

IV. Zapis tekstu umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy

Spółka przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827), chyba że Spółka dostarczyła Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

V. Ceny Towarów

 1. Spółka zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu internetowego.

 1. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy Towarze:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

 1. nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy Towaru, płatności za Towar lub dodatkowych usług.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 1. Informacja na temat wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności. Koszt przesyłki ustalony zostanie w sposób i na zasadach określonych w Punkcie VIII – „Dostawa i jej koszty” niniejszego Regulaminu.

VI. Formy płatności za Towar i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Płatności za zakupiony w Sklepie internetowym Towar Klient może dokonywać w następujący sposób:

 1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu internetowego i po potwierdzeniu Zamówienia przez Spółkę,

 1. przelewem bankowym; w tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi z chwilą wpływu na wskazane konto bankowe Sklepu internetowego należności za zamówiony Towar w pełnej wysokości,

 1. gotówką lub kartą płatniczą w kasie Spółki, podczas odbioru osobistego,

 1. płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnej Przelewy24.PL.

 1. płatność za pośrednictwem serwisu iMoje.

 1. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal (w przypadku zamówień dostarczanych poza obszar Polski).

VII. Modyfikacja Zamówienia

Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu akceptacji Spółkę złożonego przez Klienta Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Zmiany mogą dotyczyć m.in. rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, w każdym razie nie później w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.

VIII. Dostawa i jej koszty

 1. Dostawy Towarów są realizowane na adres wskazany przez Klienta w obrębie Unii Europejskiej. Towar w czasie dostawy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.

 2. Możliwe sposoby dostawy to:

 • odbiór osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:

  DOMUS Sp.J. Zielona 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

 • odbiór w punkcie Poczty Polskiej

 • odbiór w punkcie za pośrednictwem usługi „InPost Paczkomaty 24/7”.

 • dostawa za pośrednictwem kuriera DPD,

 • dostawa za pośrednictwem kuriera DHL,

 • dostawa za pośrednictwem kuriera Inpost,

 • dostawa za pośrednictwem kuriera Pocztex

 1. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

 1. Obowiązkiem Spółki jest dostarczenie Klientowi rzeczy (Towaru) bez wad.

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy może być wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z pkt. III. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 1. Zaleca się w sprawdzenie w momencie odbioru przesyłki czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub dostawcy.

IX. Czas realizacji zamówień

 1. Przez czas realizacji Zamówienia rozumie się łącznie: a) czas niezbędny na skompletowanie Zamówienia (zgodnie z pkt. IX 2 poniżej) i b) czas dostawy (zgodnie z pkt. IX 3 poniżej).

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Wyżej wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta (względnie: udostępnienia przedmiotu Zamówienia do odbioru w siedzibie Spółki). Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

 1. Czas dostawy Zamówień, rozumiany jako okres od skompletowania Zamówienia do wydania przedmiotu Zamówienia Klientowi uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient jest zawiadamiany o czasie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z pkt. III. Nadto, stosowna informacja dostępna jest także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, to łączny czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży Towaru, chyba że przedmiotowa umowa stanowi inaczej.

X. Warunki reklamacji

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).

 2. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@supergniazdka.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Zielona 9A, 43 – 502 Czechowice Dziedzice).

 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

 1. nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

 2. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

 3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. ,Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Spółki pod adresem:  ul. Zielona 9A, 43 – 502 Czechowice Dziedzice

 1. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym Punkcie X Regulaminu nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w Punkcie XI – „Warunki gwarancji” niniejszego Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

XI. Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Spółkę w ramach Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Producent lub dystrybutor ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 1. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane w ramach Sklepu internetowego Towary.

 1. Gwarancja udzielona przez producenta bądź dystrybutora Towarów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta tytułem rękojmi za wady, o których mowa w pkt. X powyżej.

XII. Prawo do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy (Towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (Towaru).

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 502 ) przy ul. Zielonej nr 9A, nr tel.: (32) 214 17 91; nr fax: (32) 214 17 91.; e – mail: sklep@supergniazdka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Należy odesłać lub przekazać rzecz (Towar) na adres: „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Zielona 9A, 43 – 502 Czechowice – Dziedzice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz (Towar) przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

Skutki odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółkę jawną, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwrotu płatności „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.

 1. „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółka jawna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (Towaru) lub do czasu dostarczenia „DOMUS” Adam Chromik i Wspólnicy Spółce jawnej dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Towaru).

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy (Towaru).

 1. Zwracana rzecz (Towar) powinna być kompletna, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu rzeczy (Towaru) należy dokonać wraz ze wszystkim dokumentami ( np. kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. ) dołączonymi do Towaru.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Spółka poświadczy Konsumentowi na piśmie zwrot świadczenia.

 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683), w tym umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych i Polityka prywatności Sklepu internetowego

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka, to jest DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Spółka Jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003293, posiadającą numer NIP: 652–000–71–06 i numer REGON: 003466561

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Spółkę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. wykonania ciążących na Spółki obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Niezależnie od powyższego - Spółka może przetwarzać dane osobowe Klienta w oparciu o wyrażoną przezeń, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie odpowiadał treści zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

 2. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Spółki do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Spółka będzie do tego uprawniona lub zobowiązana na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, stosowane przez Spółkę, określa polityka prywatności – dostępna pod adresem: https://supergniazdka.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies-39#s3upr

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca: – wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub – w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.).

 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827); przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1422) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

 1. Wszystkie nazwy Towarów, znaki towarowe i nazwy firm zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1410) przez właścicieli tych nazw i znaków.

 1. Spółka w swojej działalności przestrzega zasad uczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171 z 2007r., poz. 1206).

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2020 roku.

 1. Spółce przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

 1. zmianę funkcjonalności Sklepu,

 2. zmianę obowiązujących przepisów prawa,

 3. zmianę profilu działalności Spółki

 4. zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

 1. Klienci, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 8, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

 1. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych

 1. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej Spółki, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: sklep@supergniazdka.pl.

Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego supergniazdka.pl

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Spółka Jawna,

ul. Zielona nr 9A,

43 – 502 Czechowice – Dziedzice,

tel. (32) 214 17 91,

sklep@supergniazdka.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.